Estalvis / pensions

 

El model de Pensions està basat en tres pilars:

 • El Sistema Públic, el pes del qual cada vegada és menor.
 • El Sistema de Plans d’Ocupació.
 • El Sistema de Plans Individual.

Sabies que ...

Sabies que a Espanya:

 • La pensió mitjana de jubilació se situa al voltant dels 1.134,02 euros per al Règim General.
 • La pensió mitjana per als autònoms se situa al voltant dels 674,46 euros.
 • S'estima que la pensió de jubilació podria arribar a ser el 60% del sou.
 • El tercer pilar del model de pensions, els plans individuals, serà pràcticament el 40% de la nostra futura pensió.

Cada vegada més, es fa indispensable tenir un estalvi complementari al de la Seguretat Social. Les noves generacions veuen com la pensió de jubilació es redueix any rere any i han de començar a planificar un estalvi diari més aviat possible.

 

Solucions a la meva jubilació

Des GVC Gaesco Corredoria aportem solucions perquè puguis planificar la teva jubilació. La necessitat de disposar d'un estalvi complementari a la jubilació és prioritari avui dia. Per aquest motiu, disposem de diferents productes d'estalvi (PIES, Unit Linked, PPA, Plans de Pensions, etc.) perquè puguis acumular aquest capital que et serà molt necessari en el futur.

Plans de Pensions

L'última Reforma de les Pensions, i la recentment Reforma Fiscal que afecta directament els Plans de Pensions, han canviat l'escenari sobre la necessitat de tenir un Pla de Pensions.

Podem afirmar que les Pensions futures seran més baixes, de manera que serà necessari disposar d'un capital acumulat complementari per gaudir d'una merescuda jubilació.

La nova Llei de l'IRPF permet als Plans de Pensions tornar a ser el vehicle millor posicionat per canalitzar l'estalvi destinat a la jubilació.

10 arguments per a contractar un Pla de Pensions

 • És un complement per a la pensió de jubilació pública. La Reforma de les Pensions i l'aplicació del factor de sostenibilitat podrien ser insuficients per garantir les pensions futures. Els Plans de Pensions privats ofereixen un estalvi complementari a la Pensió Pública, amb la finalitat de disposar d'una pensió global suficient com per satisfer el nivell de vida desitjat.
 • S'estima que les pensions futures es poden reduir en un 25%.
 • Atractiu fiscal. Els Plans de Pensions junt dels PPA són els únics vehicles destinats a la jubilació que desgraven a la declaració de la Renda, amb una reducció directa de la Base Imposable.
 • Com més aviat es comenci a estalviar, millor. Tot i que les quantitats inicials siguin petites (aportacions periòdiques de 50 euros), és important començar quant abans millor.
 • Els Plans de Pensions ens permeten estalviar mentre rendibilitzem l'estalvi.
 • Existeix un gran ventall de possibilitats a l'hora de contractar un Pla de Pensions. Des de la selecció d’un fons en concret fins a la quantitat i la periodicitat per a realitzar les aportacions.
 • Existeix plena llibertat per traspassar els drets consolidats.
 • Les comissions de gestió dels plans tindran un límit màxim de l'1,5%.
 • Assessorament personalitzat. La Xarxa d'Agents de GVC Gaesco proporciona un assessorament continuat en la gestió dels Plans de Pensions.
 • S'obre la possibilitat de poder disposar del capital acumulat als Plans de Pensions amb una antiguitat de 10 anys i a partir de l'1 gener 2025. A nivell comercial, la gran aportació de la Reforma és la liquiditat del producte als 10 anys. Així doncs, l'estalvi deixa d'estar captiu i els Plans de Pensions tornen a ser el principal vehicle per captar l'estalvi destinat a la jubilació.

Plans de Pensions de GVC Gaesco

A través de GVC Gaesco Pensions canalitzem la major part de l'estalvi destinat a la jubilació. La professionalitat i experiència acumulada en la gestió de fons de pensions són una garantia per als nostres clients.

Plans de Pensions de Tercers

Des de GVC Gaesco Corredoria també oferim Plans de Pensions gestionats per terceres entitats. D'aquesta manera, pots accedir a una gamma més àmplia de Fons amb una filosofia d'inversió diferent als de GVC Gaesco Pensions, complementant d’aquesta manera la teva inversió.

El Pla de Previsió Assegurat (PPA)

Els PPAs van ser llançats al mercat a principis de 2003. Des de la seva creació es configuren com assegurances individuals d'estalvi a llarg termini que compten amb el mateix règim financer i fiscal que els Plans de Pensions individuals.

El PPA va sorgir com a producte d'estalvi complementari a les prestacions percebudes de la Seguretat Social quan s'arribava a la jubilació, i actualment segueix tenint aquesta consideració. És una assegurança de vida destinada a generar un estalvi amb la qual mantenir el poder adquisitiu arribat el moment de la jubilació, sense oblidar-se de garantir un capital en cas de defunció o invalidesa absoluta i permanent abans d'arribar a aquesta.

A més de les prestacions per mort i invalidesa absoluta i permanent, també es pot optar per les cobertures complementàries de doble indemnització en cas de mort en accident, i triple en cas d'accident de circulació.

El Pla d'Estalvi Sistemàtic (PIES)

El PIES és una assegurança de vida estalvi amb l'objectiu d'acumular un capital en el termini mínim de 5 anys que permeti la constitució d'una renda vitalícia. La creació d'aquest tipus de producte es centra, per tant, en fomentar l'estalvi a llarg termini com a complement a la pensió pública de jubilació.

Aquest producte es configura com un contracte signat amb entitats asseguradores per constituir, amb els recursos aportats, una renda vitalícia, és a dir, el pagament d'una renda mensual amb una quantia coneguda per endavant que dependrà del capital total acumulat.

El seu principal avantatge és que es pot rescatar en qualsevol moment, característica que els diferencia dels Plans de Pensions i els PPAs.

Principals característiques

 • Només es podran aportar fins a 8.000 euros anuals, no podent practicar reduccions de les aportacions realitzades a la Declaració de la Renda.
 • A canvi, en el futur, quan cobrem el capital acumulat, queda exempta la part de plusvàlua si han passat almenys 5 anys des de la primera prima i si es cobra en forma de renda vitalícia. En aquest cas, a la renda se li aplicaran els coeficients reductors normals de rendes vitalícies de les assegurances de vida.
 • El volum màxim de primes assolit per aquest pla al llarg dels anys no pot superar els 240.000 euros, que equivalen a 30 anys d'aportacions màximes anuals de 8.000 euros.
 • Quant a la liquiditat del producte, la durada mínima del pla és de 5 anys abans de començar a pagar rendes vitalícies amb plusvàlues exemptes. No obstant això, es poden rescatar abans tributant la plusvàlua com a rendiment de l'estalvi a la Base Imposable de l'Estalvi.
 • No existeix limitació respecte del nombre de PIES que es pot tenir.
 • La liquiditat d'aquest producte és immediata, sense restriccions legals.
 • Les aportacions poden ser úniques, periòdiques i extraordinàries.

Modalitats

El perfil de cada estalviador determina les possibles categories de PIES:

 • PIES Garantits: Es garanteix l'obtenció d'un tipus d'interès mínim. Normalment, aquesta modalitat liquida el tipus d'interès de forma periòdica, trimestral, semestral o anualment.
 • PIES Inversió: Aquesta modalitat de PIES està composta per diferents cistelles d'inversió (fons d'inversió). El prenedor podrà canviar d'una cistella a una altra lliurement, fins i tot podrà combinar la seva inversió en diverses cistelles.

Cobertures

Són dues les cobertures en aquest tipus de producte:

 • Supervivència: Es pagarà una renda vitalícia constituïda amb l'import acumulat al venciment en cas de supervivència de l'assegurat.
 • Defunció: Si l'assegurat mor durant la vigència del PIES es reemborsarà el capital constituït a la data de defunció a favor dels beneficiaris. Al capital acumulat caldria sumar el capital de l'assegurança de vida que aquests productes porten obligatòriament adjunts. Els beneficiaris seran els que el prenedor hagi assignat en pòlissa per al cas de defunció.

Avantatges Fiscals

 • Les aportacions a aquests productes no poden reduir-se en la Base Imposable però gaudeixen d'un important benefici fiscal a la sortida. Aquest benefici consisteix en l'exempció total dels rendiments generats en la fase d'acumulació que quedaran exempts en el moment en què es constitueixi la renda vitalícia. Aquesta exempció s'aplicarà únicament si es recupera posteriorment en forma de renda vitalícia, no essent així si es cobra en forma de capital.
 • La renda vitalícia tindrà la consideració de Rendiment de Capital Mobiliari, integrant-se en la Base Imposable de l'Estalvi.

Unit Linked

Les Unit Linked són assegurances de vida - estalvi en el què el prenedor assumeix el risc que comporta la inversió i que garanteix una cobertura en el cas de defunció. És una forma d'invertir tenint alhora una assegurança de vida.

El capital aportat al Unit Linked s'inverteix en participacions d'institucions d'inversió col·lectiva (bàsicament fons d'inversió) i altres actius financers escollits pel prenedor de l'assegurança, doncs és qui suporta el risc de la inversió. El client distribueix la prima que aporta a totes les alternatives d'inversió. Quan aquesta prima ja és estalvi acumulat, la pot canviar dins de les alternatives del producte.

Aquests actius estan agrupats en "cistelles", màxim de 10 en cada assegurança i tenint cada una d’elles un perfil diferent.

Les assegurances de vida Unit Linked es sustenten sobre una pòlissa de vida que contempla un capital per al cas de mort, concertat mitjançant una assegurança mixta o mitjançant una assegurança de vida sencera, essent el capital a venciment o el valor dels rescats igual al valor de les unitats de compte.