Llar

 

No totes les assegurances de la llar són iguals. El mercat ofereix múltiples ofertes.

Per això, és necessari comptar amb un bon assessorament per tal de determinar la millor assegurança en funció de les teves necessitats.

És important tenir les cobertures adequades per no tenir problemes a l'hora que es produeixi un sinistre i així evitar l'aplicació de la Regla Proporcional.

Assegurança Multirisc de la Llar

Té per objecte proporcionar una seguretat financera a l'inquilí o propietari davant les conseqüències econòmiques que puguin derivar-se d'un dany que afecti els seus béns o de les responsabilitats que li puguin incumbir.

El multirisc de la llar inclou una cobertura general sobre robatori, incendi, destrosses a la vivenda, accidents a la llar, danys causats per aigua com les inundacions, possibles reclamacions de veïns, responsabilitat civil enfront de tercers, etc.

L'assegurança s'estructura en dues parts:

 • Contingut: Mobles, estris, joies, quadres, objectes de valor, etc.
 • Continent: Valor de reconstrucció a nou de l'edifici, pis o habitatge objecte de l'assegurança.

Contingut

S'inclouran com a Contingut tots aquells articles patrimonials que són mòbils, és a dir, no units a l'estructura de l'edifici. No es consideren part integrant de la construcció.

Es tracta bàsicament de mobles, aparells electrònics, roba i altres béns. En alguns béns de valor econòmic alt, com joies o quadres, s'haurà de fer una declaració individualitzada i detallada d’aquests.

Al Contingut també s'inclouran els aliments, queviures, antena de televisió i provisions.

Continent

Es considerarà com a Continent a totes aquelles parts de l'immoble que siguin fixes i / o formin part de la construcció. A l'assegurança de llar, és la part de l'edifici destinat a l'habitatge (fonaments, murs, parets, sostres, terres, façanes, etc.) i a les instal·lacions fixes (aigua, calefacció, electricitat, gas), així com les portes i finestres , armaris encastats, xemeneies i tancaments envidrats.

També es consideren Continent les parts adherides a:

 • Sostres: falsos sostres.
 • Sòl: parquets, fustes, tarimes.
 • Finestres i persianes.
 • Tanques i murs de tancament, siguin o no independents de l'edifici.

En funció de l'anterior, les cobertures de Continent són:

 • Incendi, llamp i explosió.
 • Despeses de desenrunament.
 • Robatori d'instal·lacions fixes.
 • Trencament de vidres.
 • Danys per aigua.
 • Responsabilitat civil.
 • Altres.

Infraassegurança

Es parla d'infraassegurança quan la suma assegurada és inferior al valor de l'interès.

En el cas d'infraassegurança, si esdevé un sinistre parcial, la indemnització serà el resultat de multiplicar el valor del dany per la proporció entre la suma assegurada i el valor de l'interès. Això es coneix com la Regla de Proporcionalitat.

L’infraassegurança és perfectament legal. De fet, és molt freqüent. No obstant això, s'ha de conèixer a priori perquè el pagament d'una prima barata no generi l'expectativa de cobrar com a indemnització l'import complet del dany sofert, ja que s'aplicarà la regla proporcional. Quan el sinistre és total, l'assegurador indemnitzarà la suma assegurada, que en aquest cas és inferior al valor de l'interès assegurat.

Regla proporcional: Si en el moment de la producció del sinistre la suma assegurada és inferior al valor de l'interès, l'assegurador indemnitzarà el dany causat amb la mateixa proporció en què aquesta cobreix l'interès assegurat. Les parts poden excloure en la pòlissa l'aplicació de la regla proporcional.

Exemple:

 • Valor de l'interès assegurat: 100.
 • Suma assegurada: 70 (i en funció d'aquesta es calcula la prima, que en aquest cas és més barata que si cobrís tot el valor de l'interès assegurat).
 • Dany patit: 45.
 • Indemnització: 45 x (70/100) = 31.5.