Per què he de contractar una assegurança de salut?

 

Per tenir una major tranquil·litat i la garantia de rebre la millor assistència mèdica i hospitalària, sense llistes d'espera i amb un tracte proper i personalitzat.

Tindràs a la teva disposició tots els avantatges de la medicina privada en el moment que ho necessitis.

L’assegurança d’assistència sanitària: obejcte d’assegurança

Dins dels límits i condicions estipulades en cada pòlissa, i mitjançant el pagament de la prima, l'asseguradora es compromet a facilitar a l'assegurat la cobertura econòmica que li suposen els serveis i atenció mèdica que necessiti, així com la quirúrgica i atenció hospitalària que procedeixi a tota classe de malalties o lesions que es trobin compreses en el llistat de prestacions sanitàries cobertes en cada cas.

Qüestionari de salut

Les Entitats Asseguradores solen exigir un qüestionari de salut i, si s’escau, un reconeixement mèdic per tal de conèixer de la forma més extensa possible l’estat de salut dels seus futurs assegurats. D’aquesta forma poden determinar el tipus de risc que estan incorporant a les seves carteres d'assegurances.

El qüestionari de salut és obligatori i pot ser més o menys estricte en funció de l'edat de l'assegurat i dels capitals a assegurar.

En les assegurances amb reconeixement mèdic, moltes entitats ho estan fent telemàticament.

Cobertures

Els serveis prestats per l'assegurança d'assistència sanitària en general té les següents cobertures:

 • Medicina general i pediatria.
 • Especialitats: ginecologia, traumatologia, oncologia, cardiologia, etc.
 • Mitjans de diagnòstic: anàlisis clíniques, TAC, mamografies, radiografies, etc.
 • Hospitalització.
 • Urgències ambulatòries i hospitalàries.
 • Assistència sanitària a l'estranger, fins a un límit d'import anual.
 • Assistència dental.

Acords amb companyies

GVC Gaesco Correduría manté acords de distribució amb les següents companyies:

 • Plus Ultra
 • Catalana Occidente
 • Zurich
 • Axa
 • Generali
 • Liberty
 • Mapfre
 • Assistència Sanitària
 • Asisa
 • Sanitas
 • DKV
 • Fiatc
 • AEGON
 • Mutua Propietaris
 • Aviva
 • Helvetia
 • Reale
 • Surne
 • Allianz
 • Ca Life Insurance Experts

Com canviar de companyia?

Les pòlisses de salut tenen la característica que, tot i pagar mensualment, la seva periodicitat és anual. Per aquest motiu, la majoria de companyies no deixen anul·lar pòlisses en vigor durant l'anualitat.

És a finals d’any quan cal tramitar, amb dos mesos d'antelació, la petició de baixa.

A diferència d'altres rams d'assegurances, en el ram de salut les companyies tenen l'obligació d'informar de qualsevol augment de primes. És llavors quan l'assegurat tindrà el dret de donar de baixa la pòlissa en el cas de no acceptar l'increment de preu.

Així doncs, el mes d'octubre és el mes límit per informar a la companyia actual de l'anul·lació per al proper any.

Modalitats d’assegurances de salut

Les modalitats de salut es diferencien bàsicament per la forma de pagament. Actualment, la majoria de companyies que treballen amb nosaltres presenten la modalitat sense copagament.

Modalitat de copagament

El copagament és una modalitat que s'està estenent cada dia més. Consisteix en què l'assegurat fa front a una petita quantitat de diners per "pas de targeta" o per "atenció en consulta" cada vegada que aquest va a la consulta d'un especialista o bé d'urgències.

Modalitat sense copagament

Amb aquesta modalitat, l'assegurat només fa front a un pagament mensual, indistintament de les vegades que acudeixi al facultatiu. Si la freqüència és elevada, l'asseguradora pot incrementar de manera significativa el preu de l'assegurança un cop transcorreguda l'anualitat.

Modalitat de reemborsament

La modalitat de reemborsament possibilita a l'assegurat el fet d’acudir a qualsevol facultatiu, especialista o centre hospitalari privat que desitgi, fent front l'asseguradora a una part de les despeses que origini el servei d'aquesta assistència sanitària.

El funcionament consisteix que és l'assegurat qui abona directament les despeses al centre o al facultatiu i, posteriorment, sol·licita amb la factura i el justificant corresponent a l'asseguradora el reemborsament d'aquesta despesa en els termes pactats en la pòlissa.

Conceptes varis

Carència

És el temps comprès entre la data d'efecte de la pòlissa i el moment en el qual entren en vigor certes cobertures, interval de temps durant el qual no són efectives algunes de les cobertures incloses dins de les garanties de la pòlissa. Aquest termini es computa per mesos comptats des de la data d'entrada en vigor de la pòlissa per a cada un dels assegurats inclosos en ella. El període de carència sol ser de 6 mesos.

La carència més habitual en aquestes pòlisses és la corresponent a les dones en edat fèrtil, a les que se les pot imposar una carència de 8 a 10 mesos per a la cobertura d'embaràs i part.

Davant d'una urgència vital, no hi ha període de carència.

Preexistència

És la malaltia patida per l'assegurat amb anterioritat a la data de la seva efectiva incorporació o alta a la pòlissa. Algunes preexistències s'accepten en noves pòlisses, però altres són causa de rebuig.

Hospitalització

El fet que una persona figuri registrada com a pacient en un hospital i hi pernocti o hi faci un àpat principal en aquest.