Vida

 

L’assegurança de vida proporciona seguretat i estabilitat a la teva família, protegint-la de forma completa davant qualsevol contingència.

A Espanya, les pensions de viduïtat es situen en menys de 621 euros mensuals, i les d’orfandat en menys de 371.

Per què m'interessa contractar una assegurança de vida?

 • Per protegir el benestar de la meva família i garantir l'educació dels meus fills.
 • Com a compensació de la disminució d'ingressos en cas de mort o invalidesa.
 • Com a complement de la pensió per viduïtat i orfandat de la Seguretat Social.
 • Com a complement de la prestació per invalidesa de la Seguretat Social.
 • Perquè m'ofereix lliure disponibilitat de l'assegurança en cas de defunció, independentment de l'herència que percebi.
 • Perquè transcorregut 1 any, l'assegurador no pot rescindir contracte.
 • Perquè existeix una excel·lent relació cobertura/preu.
 • Perquè la contractació és fàcil i àgil.
 • Inclou revisions mèdiques sense cost.
 • Es materialitza en cobrament de l'assegurança, de forma anticipada, en cas d'invalidesa.

Cobertures

 • Defunció per qualsevol causa: Pagament del capital contractat en cas de mort de l'assegurat, qualsevol que sigui la causa que la produeixi, amb les delimitacions i exclusions pròpies del contracte.
 • Defunció per accident: Garanteix el pagament del doble del capital assegurat en cas de mort deguda a un accident cobert per la pòlissa.
 • Defunció per accident de circulació: Pagament del triple del capital assegurat en cas que l'assegurat mori com a vianant per un accident causat per un vehicle, com a conductor o passatger d'un vehicle terrestre o com a usuari de transports públics terrestres, marítims o aeris.
 • Incapacitat permanent absoluta: Inhabilita per complet al treballador per a tota professió o ofici de manera permanent. Si per malaltia o accident l'assegurat quedés invàlid, rebria anticipadament l'import del capital assegurat. El pagament d'aquesta garantia anul·la la pòlissa.

Quin capital necessito contractar?

Les necessitats econòmiques de cada família són diferents, i per això cal tenir present variables com:

 • El nombre de fills.
 • Els ingressos anuals.
 • Si hi ha estalvi acumulat.
 • Si hi ha deutes, com ara una hipoteca, uns préstec, etc.

De forma genèrica, es podria establir un import equivalent a tres vegades el salari actual.

Què és una assegurança de vida risc?

L’assegurança de vida és un contracte a través del qual l'Entitat Asseguradora es compromet, mitjançant una prima única o periòdica que rep del prenedor de l'assegurança, al pagament del capital pactat en cas de mort o d'invalidesa abans de la data de venciment del contracte.

La prima a pagar estarà en funció de l'edat actuarial de l'assegurat, de la seva professió i dels capitals contractats.

Qüestionari de salut i reconeixement mèdic

Les Entitats Asseguradores solen exigir un qüestionari de salut i, si s’escau, un reconeixement mèdic per tal de conèixer de la forma més extensa possible l’estat de salut dels seus futurs assegurats. D’aquesta forma poden determinar el tipus de risc que estan incorporant a les seves carteres d'assegurances.

El qüestionari de salut és obligatori i pot ser més o menys estricte en funció de l'edat de l'assegurat i dels capitals a assegurar.

En les assegurances amb reconeixement mèdic, moltes entitats ho estan fent telemàticament.

Modalitats

Assegurança de vida sencera

El capital és pagador immediatament després de la mort de l'assegurat. Aquesta assegurança pot ser:

 • A primes vitalícies: si el pagament de primes es realitza mentre visqui l'assegurat.
 • A primes temporals: si el pagament de primes es realitza durant un nombre d'anys convinguts o fins a la defunció de l'assegurat si succeeix abans.

Assegurança temporal

El capital és pagador immediatament després de la mort de l'assegurat si succeeix abans d'acabar el termini convingut a l'assegurança. Si l'assegurat viu al final d’aquesta, queda cancelllada l'assegurança.

Tractament fiscal

 • Prestacions per defunció: Estaran subjectes a l'Impost de Successions i Donacions, sempre que el Prenedor i Beneficiari siguin persones diferents.
 • Prestacions per incapacitat: Els rendiments de prestacions per invalidesa, percebuts en forma de capital, tindran a efectes de l'IRPF la consideració de Rendiments del Capital Mobiliari i estan subjectes a una reducció del 40% o 60%, segons el grau de la mateixa.

Què és l’edat actuarial?

L'edat actuarial és l'edat d'una persona que es pren de referència per subscriure una assegurança de vida.

L'edat actuarial pren de referència l'edat del prenedor de l'assegurança que estigui més propera a l'aniversari o data d'aniversari d’aquest. És a dir, una persona nascuda el 14 de febrer de 1972 que desitgi contractar una assegurança de vida l'11 de novembre de 2014, tindrà una edat actuarial de 43 anys que no correspon amb la seva edat real 42.